استفاده از عايق هاي حرارتی

می 31, 2020

استفاده از عايق هاي حرارتی (بخش 1)

استفاده از عايق هاي حرارتي در ابتداي چند سؤال مطرح مي شود كه عايق چيست؟ از چه موادي تشكيل شد؟ انواع عايق ها كدامند؟ عايق حرارتي […]
ژوئن 4, 2020

استفاده از عايق هاي حرارتي (بخش 2)

استفاده از عايق هاي حرارتی انواعي از عايق هاي حرارتي گوناگون وجود دارد كه هر نوع ويژگي خصوصيات متفـاوتي دارد و براسـاس اسـتانداردهاي جهـاني بـراي اجـزاي […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش