استفاده از عايق هاي حرارتی (بخش 1)

عایق کاری گرم
عایق کاری گرم (بخش 3)
می 27, 2020
استفاده از عايق هاي حرارتی
استفاده از عايق هاي حرارتي (بخش 2)
ژوئن 4, 2020

استفاده از عايق هاي حرارتی (بخش 1)

استفاده از عايق هاي حرارتی

استفاده از عايق هاي حرارتي

در ابتداي چند سؤال مطرح مي شود كه عايق چيست؟ از چه موادي تشكيل شد؟ انواع عايق ها كدامند؟ عايق حرارتي چيسـت؟ مقايسـه انـواع مختلـف عايق حرارتي قبل و هم اكنون چگونه است؟ اين عايق ها در چه قسمت هايي بكار مي رونـد؟ ايـن عايق هـا  در سـاختمان هـا چگونـه عمـل مـي كننـد؟ استاندارد عايق هاي حرارتي كدام است؟

نحوه ي اتصال اين عايق ها و معايب و مزاياي آنها در ساختمان ها چگونه است؟ اين عايق هاي حرارتي از چه موادي بوجود مـي آينـد؟ پيشنهادمناسـب براي مواد تشكيل دهنده عايق هاي حرارتي جهت عملكرد مثبت كدام است و با توجه به چه شرايطي اين مواد در نظر گرفته شده است و هزاران سـؤال ديگر!

و با جواب به همين سؤالات است كه با صرفه ترين و مناسب ترين عايق حرارتي را مي توانيم بشناسيم و به كار ببريم.

استفاده از عايق هاي حرارتی

عايق عبارت است از مجموعه اي از عناصر شيميايي كه طي واكنشي با يكديگر تركيب شده و براساس ميزان درصد مواد، انواع گوناگوني از جمله صوتي، حرارتي و … دارند . مواد تشكيل دهنده ي عايق ها نبايد در طي فرآيند مورد استفاده با مواد گوناگون تركيب شده و تجزيـه شـوند، چـون در اينصـورت ديگر عايق نيستند. يكي از ويژگي هاي مهم عايق ها، اين است كه نقش ويژه اي در ايزوله كردن (با توجه به نقش آنها) دارند به اين معني كه مثلا عايق هاي صوتي در ايزوله كردن ساختمان جهت وجود صدا درون ساختمان ها و خارج نشدن صدا از آنها، مؤثرند. با توجه به كار بردشان ميـزان مـواد تشـكيل دهنده ي آنها متغير است ما در اينجا فقط به عايق هاي حرارتي در قسمت هاي بعد اشاره خواهيم كرد.

عايق هاي حرارتي

اين عايق ها كه در وسايل گوناگون تا كليه برج ها استفاه مي شوند، به علت ميزان ظرفيت گرمايي و مقاومت آنها در برابر انتقال گرما و سرما (همرفتـي) مناسب مي باشد اگر در وسايل زندگي عايق هاي جانبي ضبط از اين عايق ها استفاده نشود،  ممكن است پس از گرم شدن خازن ها و كيت ها و اجـزاء ديگر ضبط ، قاب ضبط ذوب شود و اگر اين عايق ها در ساختمان ها بكار برود باعث كم شدن اتلاف انرژي  به ميزان چشم گيري مي شود.

استفاده از عايق هاي حرارتی

در اين ميان به عايق هاي ابتدايي در ساختمان نظر مي افكنيم و اختلافات را مشـاهده مـي كنـيم. مصـالح سـاختماني معمـولي و متـداولي در احـداث ساختمان ها مرسوم بوده و هست كه فاقد مقاومت حرارتي لازم در انتقال حرارت مي باشد. به طور مثال ضريب كلـي انتقـال حـرارت يـك ديـوار آجـري معمولي (نماي خارجي آجري دانه و گچ و سفيد كاري در داخل) به ضخامت Cm ٢٢ حدود ٠٢/٠ وات بر متر مربع بر درجه ي سلسيوس است يعني هر متر مربع از اين ديوار به ازاء هر يك درجه اختلاف دماي هوا در دو طرف باعث انتقال حرارت به ميزان ٠٢/٢ وات مي شود. اما براساس ضوابط و قـوانين هاي ساختمان ايران ضريب انتقال حرارت مجاز براي ديوارهاي خارجي ٧/٠ وات بر متر مربع بر درجه ي سلسيوس است، به عبارت ديگـر ميـزان اتـلاف حرارت در يك ديوار خارجي به ضخامت ٢٢ سانتي متر حدود ٣ برابر انتقال حرارت مجاز است و به همين دليل ميزان مصرف انرژي سـاختمان ها افـزوده شده است.

 

ادامه مقاله بزودی از سایت آریا لوله خدمت شما عزیزان ارئه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش