نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 2)

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي
نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 1)
می 7, 2020
عايق كاري محل اتصال شيرها به لوله
عايق كاري شيرآلات و اتصالات آن ها
می 19, 2020

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 2)

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

در قسمت هايي همچون تيرچه بلوك ها نيز مي توان با قراردادن عايق هايي قبل از گرفتن كامل آنها (نبايد بـيش از حدباشـد) بـر روي ايـن تيرچـه هـا قرارداد و آنها را نيز به عايق حرارتي تبديل كرد.

در قسمت هاي نزديك نازك كاري داخلي بايد براساس  شكل ٧ قبل از نازك كاري داخل بر  روي  شبكه ها ي فلزي و يا آجرهـا (در وسـط ديوارهـا) بوسيله هاي مختلف كه تشريح مي شود، عايق را نگه و ثابت كرده و سپس اقدام به نازك كاري داخلي نماييم.

اتصالات عايقي با شبكه فلزی

شكل ٧:اتصالات عايقي با شبكه فلزي

در قسمت بين ديوارها اغلبـا در كشـورهايي همچون فرانسه بـه وسـيله ديوارهـاي عايق پيش ساخته با توجه به وزن آن ديوار و ميزان تحمل ساختمان براي آن ديوار، اقدام به اين عمل مي نمايند ولي در كشورهاي آسيايي و مخصوصـا كشور ما نمي توان اين اقدام را با توجه به هزينه ي بسيار بالاي آن به اجرا در آورد ولي مي توان با توجه به  پيشنهاديي كه قراردادن عايق هـا براسـاس ميله هاي افقي و سوراخ كردن فوم پلي اتيلن در آن قسمتها مي توان ديوارها را ايزوله كرد و با هزينه ي بسيار پائين اين عمل امكان پذير است و از نظـر محاسبات مهندسي مشكلي ندارد.

و در سقف ها نيز اين عمل امكان پذير  و شدني است فقط بايد بيش از حد استاندارد سنگين تر نباشد، چون باعث اختلال در ساختمان و مشكلاتي ميشود.

پل هاي اتصال نادرست حرارتي

شكل ٨:پل هاي اتصال نادرست حرارتي

در اين قمست متذكر شويم كه اتصال فوم هاي پلي اتيلني بايد كاملا محكم و ثابت شوند و همانند شكل ٨ نباشد چـون سـبب اخـتلال در سـاختمان وحادثه هاي وحشتناك مي گردد.

در اين قسمت به پل هاي حرارتي با سطح هاي خارجي نسبتﹰا  بزرگ و يا كوچك مي پردازيم:

هر چه پل حرارتي با سطح خارجي نسبتا بزرگتر  باشد، عايق كاري قويتر است و هرگاه پل حرارتي با سطح خارجي كوچكتري برخورد كند، عايق كـاري ضعيفتر عمل مي نمايد.

منظور از عايق هاي حرارتي از جنس فوم هاي پلي اتيلن چيست؟

در ابتدا لازم است با ساختمان پليمرها و تعريف آن آشنا شويم.

پليمرها از تكرار يك واحد تكراري (منومر) در قالب زنجيره هاي بلندي به وجود مي آيند كه به دو نوع طبيعي و مصنوعي تقسيم مـي شـود. پليمرهـايطبيعي  همچون نشاسته و… و پليمرهاي مصنوعي به چهار دسته ي عمده لاستيك ها، پلاستيك ها، چسب و روكش تقسيم مـي شـوند و در قسـمت پلاستيك كه موضوع عايق هاي حرارتي مي باشد.

ابتدا پلاستيك به دو عنوان:

  • ترموپلاست (گرما نرم): چند بار ذوب و قالب گيري شده.
  • ترموست (گرما سخت): يك بار قابل ذوب است. همچون ظروف ملامين.

تقسيم كرده و پلاستيكهاي ماده نرم شدني (انتقال شيشه اي) با لاي دارند به اين معني كه در دماي معمولي سخت هستند و شكل خـود را حفـظ مـيكنند و انواع پلاستيكها به شرح زير مي باشد.

  • PE (پلي اتيلن)
  • PP (پروپيلن)
  • PS (پلي استايرن)
  • PVC (پلي وينيل كلريد)

در ساختار هاي حرارتي بيشتر ازPE  (پلي اتيلن ها ) براي اين عمل استفاده مي نماينـد كـه بـا توجـه بـه صـرفه اقتصـادي پلـي اتـيلن هـا وترموپلاست (گرما نرم ) بودن و انعطاف پذيري بالاي آنها و مقاومت برشي زياد و شفافيت كم آنها به عنوان سـاده تـرين و پركـاربرد تـرين پلاسـتيك هـا معرفي مي شوند و بدليل داشتن زنجيره هاي خطي از درجه ي تبلور نسبتا خوبي برخوردار هستند.

پلي اتيلن ها براساس اختلاف چگالي به سه دسته ي مهم تقسيم مي شوند كه به شرح زير مي باشد.

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

 

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

اين اعضاي پلي اتيلن هر كدام با تغيير چگالي باعث تغيير خواصي همچون خواص مدول يانگ، استحكام كشش، مقاومت گرمـامي شود (رابطه اي مستقم با چگالي دارند).

عموما پلي اتيلن هايي كه چگالي بيشتري دارند ،پايداري ابعاد و خواص فيزيكي بهتري را شامل مي شوند. گسترش پايداري حرارتي پلـي اتـيلن هـا ازF120 براي  LDPE(3) تا F250 براي HDPE(1) تغيير پذير است. اين نكته حائز اهميت است كه با افزايش چگالي ما درصد افزايش طـو ل كـاهشمي يابد و همچنين LDPE داراي بيشترين درصد افزايش طول در همه ي پلاستيكها مي باشد، پلي اتيلن ها به دلايل ذكر شده و خواص ذكر شده دربسياري زمينه ها كاربرد دارند از جمله در ساختن فيلها، ابزارآلات،  داروها، وسايل پزشكي ، پوشش سيم ها و …

اگر با توجه به ميزان مقاومت گرمايي و استحكام كشش آنها در عايق هاي حرارتي به طور فراوان استفاده مي شوند لازم به ياد آوري است كه پلي اتـيلن ها براي اجراي عايق حرارتي در ساختمانهاي سنگين هستند (ساختمان نمي تواند زياد آنها  را تحمل كند ) به اين خاطر با وارد كردن موادري كـه درون پلي اتيلن ها گاز توليد كند باعث سبكي آن و ايجاد فضاهاي باز در آنها مي شوند و به اين ترتيب ما با فوم روبرو مي شويم كه به دو نوع اصلي سـلولهاي باز همچون ابرهاي اسفنجي و سلولهاي بسته همچون فوم هاي كنار ضبط ها تجسم مي شوند و با روش هايي هوا را وارد پلي اتيلن ها مي كنند همچون اينكه به طور مستقيم هوا وارد پلي اتيلن مي كنند و سبب تشكيل فوم پلي اتيلن مي شوند و يا اينكه بـا وارد كـردن مـوادي باعـث ايجـاد گـاز (در اثـرحرارت) درون پلي اتيلن مي شوند. فومهاي پلي اتيلن با جرم حجمي 3kg/m ٢٧/٢٢ و مقاومـت فشـار (فشـردگي ٢٥%)  3kg/m ٥/٣٥ % و مقاومـت كششي 3kg/cm ¼ انتقال حرارت در دماي عاديw/mk  ٠٤/٠و در مقابل نفوذ رطوبت كاملا غيرقابل نفوذ مي باشد و آب را جذب نمي كند و در برابر تابش فرابنفش خورشيد آسيب پذير است (كليه عايق هاي پلي استيرن نيز آسيب پذيرند)و ابعاد گوناگون براساس استانداردهاي جهاني دارد.

 

برای مطالعه بخش اول مقاله روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش