بیم کلمپ
بیم کلمپ
جولای 2, 2020
پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس
جولای 10, 2020

بست لوله ثابت و متحرک

بست لوله ثابت و متحرک

بســت های لولــه جهــت مهــار انــواع لولــه از جملــه لوله هــای سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی، اســپرینکلر، آب ســرد و گــرم مصرفــی و خطــوط لولــه افقــی و عمــودی مطابــق بــا ســایز لولــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــا اســتفاده از بســت های عایــق دار می تــوان از تمــاس مســتقیم فلــز بــا فلــز هنــگام اتصــال لولــه بــه ســازه ســاپورت و انتقــال لــرزش و صــدا جلوگیــری نمــود.

بست لوله ثابت و متحرک بست لوله ثابت و متحرک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش