عایق های حرارتی بر پایه مواد شیمیایی
عایق های حرارتی بر پایه مواد شیمیایی
تیر 12, 1399
عایق های مصالح ساختمانی
عایق های مصالح ساختمانی
تیر 12, 1399

بیم کلمپ

بیم کلمپ

بیم کلمپ

بیم کلمپ هــا قطعاتــی هســتند کــه بــدون نیــاز بــه ســوراخکاری و جوشــکاری، بــرای نصــب ســازه ســاپورت تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی بــه تیرهــای فلــزی اصلــی و فرعــی بــه کار می رونــد و موجــب ســهولت عملیــات تعمیــر و نگهــداری می گردنــد.

بیم کلمپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش