جولای 2, 2020

بیم کلمپ

بیم کلمپ بیم کلمپ هــا قطعاتــی هســتند کــه بــدون نیــاز بــه ســوراخکاری و جوشــکاری، بــرای نصــب ســازه ســاپورت تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی بــه تیرهــای فلــزی اصلــی […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش