عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

مارس 5, 2021
عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر با عایق رولی ISIDEM : 1- در صـورت عـدم اطـلاع از سـایز لولـه محـیط پیرامـون لولـه را انـدازه گیـری مـی […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش