عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

عایق کاری لوله های بیشتر از ۱۱۴میلیمتر

عایق کاری لوله های بیشتر از ۱۱۴میلیمتر با عایق رولی ISIDEM : ۱- در صـورت عـدم اطـلاع از سـایز لولـه محـیط پیرامـون لولـه را انـدازه گیـری مـی […]
تماس - بخش فروش