لوله پوشفیت وحید
لوله پوشفیت وحید
ژانویه 20, 2021
عایق های حرارتی مدرن
عایق های حرارتی مدرن
مارس 22, 2021

عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر

عایق كاری لوله های بیشتر از 114میلیمتر با عایق رولی ISIDEM :


1- در صـورت عـدم اطـلاع از سـایز لولـه محـیط پیرامـون لولـه را انـدازه گیـری مـی كنـیم تـا طـول عـایق مـورد نظـر بدست آید. (شكل 8)
2- طول مورد نظر برای عایقكاری را مطابق شكل علامت گذاری می كنیم. (شكل 9)
3- عایق را از محل علامت گذاری شده به دقت برش می دهیم.
• برای بالا بردن دقت می توان از یك خط كش یا صفحه فلزی استفاده كرد.

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

4- لبه های عایق را به چسب مخصوص عایق آغشته می كنیم.(شكل 10)
5 -عایق را دور لولـه مـی پیچـیم و لبـه هـای چسـب كـاری شـده را بهـم مـی چسـبانیم، ایـن كـار را از دولبـه انتهـایی شروع كرده و این كار را برای وسط لوله ادامه داده و نهایتا سرتاسر لوله انجام می دهیم.(شكل 11)
6- محل اتصال عایق های نصب شده را نیز توسط چسب مخصوص عایق می چسبانیم.(شكل 12)
توجه: باید دقت شود كه محل برش در عایق ها در یك راستا قرار گیرد.

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

عایق كاری مخازن :

قبل از شروع عایقكاری، لازم است تا سطح مخزن به خوبی با تینر تمیز شود.

 

 

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

1- در ابتدا توسط روش ارائـه شـده بـرای انـدازه گیـری محـیط لولـه، انـدازه دیـواره مخـزن را بدسـت آورده، سـپس محـیط و ارتفاع مخزن را با استفاده از نوار بدست می آوریم. (شكل 14)
2- عـایق را بـه انـدازه مشـخص شـده بـرش مـی دهـیم. عـایق رولـی ISIDEM و دیـواره هـای مخـزن را بـه چسـب آغشـته میكنـیم. لبـه هـای عـایق رولـی را نیـز چسـب زده و سـپس عـایق رولـی را روی مخـزن قـرار داده و لبـه هـای آن را نیـز بهم می چسبانیم. (شكل 15)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

3- برای عایق كاری درب مخزن، محیط كل آنـرا انـدازه گیـری مـی كنـیم. اگـر مسـاحت عـایق سـطح عـایق كـاری بـزرگ باشـد باید به میزان كافی عایق در دسترس باشد در غیر اینصورت می توان صفحات را بهم چسباند.(شكل  16)
4- با استفاده از قطر در مخزن، شعاع را محاسبه كرده و دایره ای با اندازه های بدست آمده رسم می كنیم. (شكل 17)
5- دایره رسم شده را به دقت برش می دهیم.(شكل 18)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

6- صفحه به دست آمده را كاملا به چسب آغشته مي كنيم. همچنين درب مخزن را نيز چسب مي زنيم. (شكل 19)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

7- صفحه بریده شده از عایق را بـر روی مخـزن قـرار داده و بـه آرامـی از میانـه بـه سـمت لبـه هـا فشـار مـی دهـیم. پـس از برقراری چسبندگی نسبی عایق بر روی سطح مخزن، دورتادور لبه های عایق را چسب می دهیم. (شكل 20)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

عایق كاری داكت ها برای سیستم های تهویه مطبوع :

در ابتدا سطح مـورد نظـر را بـرای عایقكـاری بـه خـوبی تمیـز مـی كنـیم. (وجـود ناخالصـی، گـرد و غبـار و چربـی باعـث مـی شود تا چسبندگی عایق بر روی داكت به خوبی حاصل نشود).(شكل 21)
عـایق رولـی را بـه انـدازه مناسـب بـرش مـی دهـیم. سـطح عـایق و همچنـین سـطح كانـال را بـا چسـب آغشـته مـی كنـیم. (شكل 22)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

در مثـال ارائـه شـده، بـرای رسـیدن بـه بهتـرین نتیجـه توصـیه مـی شـود كـه عایقكـاری ابتـدا از سـطح پـایینی آغـاز شـود، سـپس عایقكـاری دیـواره هـا صـورت گیـرد و نهایتـا عایقكـاری سـطح رویـی انجـام گیـرد. بـه ایـن ترتیـب نفـوذ رطوبـت بـه حداقل میرسد.(شكل 23)

 

عایقكاری داكت ها با استفاده از عایق رولی خودچسبدار:


1- بـرای عایقكـاری داكـت هـا بـا اسـتفاده از عـایق رولـی خودچسـبدار مطـابق عایقكـاری حالـت اسـتاندارد سـطح را تمیـز كرده و به انـدازه مناسـب بـرش مـی دهـیم. بـرای چسـباندن عـایق بـر روی داكـت در ابتـدا بایـد كاغـذ پشـت عـایق را از سطح چسبكاری شده جدا كنیم. (شكل 24)
2- لبه بـدون پوشـش را بـر روی داكـت قـرار مـی دهـیم ) درتصـویر بـه صـورت نقطـه Aمشـخص شـده اسـت(. همزمـان بـا جدا كـردن تـدریجی كاغـذ از عـایق، عـایق را بـر روی كانـال قـرار داده و بـه آرامـی فشـار مـی دهـیم تـا چسـبانده شـود.(شكل 25)
در مثـال ارائـه شـده، بـرای رسـیدن بـه بهتـرین نتیجـه توصـیه مـی شـود كـه عایقكـاری ابتـدا از سـطح پـایینی آغـاز شـود،سـپس عایقكـاری دیـواره هـا صـورت گیـرد و نهایتـا عایقكـاری سـطح رویـی انجـام گیـرد. بـه ایـن ترتیـب نفـوذ رطوبـت بـه حداقل می رسد.
3- برای چسباندن لبه ها نیز از چسب مخصوص عایق استفاده شود.(شكل 26)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

نكات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مهم هنگام نصب و اجرا


– تمام افراد عایق كار باید در كار خود مهارت داشته و با خطرات شغل خود آشنا باشند.
– برای انجام عایق كاری، مجوز كار داشته باشید.
– وســایل حفاظــت فــردی مناســب ماننــد دســتكش، عینــك، كــلاه ایمنــی، لبــاس كــار و ماســك تنفســی اســتفاده كنید.
– از ریخت و پاش مواد زائد، اضافه های عایق و چسب در محیط كار جلوگیری كنید.
– هنگام عایقكاری از سیگار كشیدن خودداری كنید.
– هنگام جابجایی ورق ها و پوشش های عایق كاری مراقب دست و اندام خود باشید.
– كار را طبق روش و دستورالعمل اجرایی و دستور سرپرست خود شروع كنید.
– در صورت تماس دست بـا چسـب عـایق، بـرای پـاك كـردن دسـت هـای خـود، از بنـزین، گازوئیـل و تینـر اسـتفاده نكنید.
– در صــورت انجــام كــار در ارتفــاع بیشـتر از 2متــر از مهــار، كمربنــد ایمنــی و چهارپایــه مناســب اســتفاده كــرده و اصول ایمنی كار در ارتفاع را رعایت كنید.
– هنگام برش عایق الاستومری از ابزار برش مناسب و ایمن استفاده كنید.
– هنگـام عـایقكـاری لولـه هـا از هرگونـه ضـربه یـا فشـار ناگهـانی بـه دو سـر لولـه جـداً خـودداری نمائیـد زیـرا سـر لوله بسیار حساس است و ضربه وارده به آن باعث انتشار ترك خواهد شد.
– از راه رفتن بر روی عایق و گذاشتن اشیاء سنگین بر روی عایق ها خودداری فرمایید.
– كارتن های عایق را پس از اتمام كار جمع اوری و از محل كار خارج كنید.

1 Comment

  1. عماد گفت:

    باور کنید بر عکس تصور عموم شغل ما عایقکارها به شدت سخت و حساس است متاسفانه بهایی به حرفه بسیار مهم ما داده نمیشه.هرچند شغل من مظلوم واقع شده ولی با همه توان و انرژی برای مهار پرت انرژی تلاش میکنم.خسته نباشید به همکاران خودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش