دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

فروش محصولات فار far
فروش محصولات فار far
بهمن 30, 1399
عایق های الاستومری
عایق های الاستومری
بهمن 30, 1399

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

نكاتی كه قبل از نصب عایق های ISIDEMبهتر است رعایت شود :


– باید توجه داشت سطوحی كه قرار است بـر روی آنهـا عـایق كـاری انجـام شـود بـه دلیـل اینكـه در یـك محـیط كارگـاهی ساخته شـده انـد امكـان اینكـه چربـی یـا گـرد و غبـار بـر روی آنهـا باشـد بسـیار زیـاد اسـت، بنـابراین قبـل از هـر گونـه عملیــات نصــب بایــد ســطوح كــاملا از گــرد و غبــار و چربــی پــاك نمــود تــا در چســبندگی عــایق هــا بــر روی ســطوح مخصوصا كانال های انتقال هوا تاثیر منفی نداشته باشد.
– باید در نظر داشت كه چسب های مایع عایق ISIDEM قبل از استفاده باید مخطوط و هم زده شود. لوازم و ابزار مورد نیاز جهت استفاده عایق در هنگام نصب به شرح زیر است:
– ابزار برش مناسب جهت برش عایق ها
– خط كش و سانتی متر مناسب
– گونیا
– نقاله
– قلم چسب جهت آغشته كردن سطوح كه نیاز به چسب دارد.

 

نكات اجرایی عایق الاستومری ISIDEM به شرح زیر است :


1- اندازه گیری محیط :

در صورت عدم اطلاع از سایز لوله می تـوان از متـر یـا نـوار بـا ضـخامتی برابـر ضـخامت عـایق اسـتفاده كـرد. بـه ایـن وسـیله،محیط لوله بدست می آید و از این راه مـیتـوان سـایز لولـه مـورد نظـر را انتخـاب كـرد. توجـه داشـته باشـید كـه بـه هنگـام اندازه گیری از كشیدن نوار دور لوله جلوگیری شود چون این امر در اندازه گیری خطا ایجاد می كند. (شكل 1)

2- روش چسب كاری محل برش در لوله ها :

برای چسب زدن لبـه هـا: عـایق بریـده شـده را روی لولـه قـرار مـی دهـیم و لبـه هـای آنـرا در طـول لولـه چسـب مـی زنـیم. دقت شود كه ابتـدا عـایق بدرسـتی روی لولـه قـرار گرفتـه سـپس لبـه هـای آن چسـبانده شـود. از چسـب كـاری سـطح لولـه خودداری شود. (شكل 2)

3- اگر عـایق مـورد اسـتفاده ضـخیم یـا طویـل نباشـد مـی تـوان آنـرا رول كـرد و لبـه هـای آنـرا چسـب زد، ایـن امـر باعـث افزایش سرعت نصب می گردد. (شكل 3)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

 

4- نحوه چسب كاری عایق های رولی :


بـرای عـایق كـاری لولـه هـای سـایز بـزرگ ابتـدا عـایق رولـی بایـد بـه انـدازه مـورد نظـر بـرش داده شـود و لبـه هـای آن چسبانده شود. برای رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب تـر، لایـه نـازكی از چسـب مخصـوص عـایق ISIDEMرا توسـط قلـم مـو در لبه های عایق اعمال می كنـیم، پـس از آن كـه چسـب بـه خـوبی در لبـه هـا پخـش شـد، كمـی تامـل كـرده تـا حـلال عـایق تبخیر شود (بسـته بـه شـرایط جـوی عمومـا زمـانی در حـدود 2 تـا 10 دقیقـه پیشـنهاد مـی گـردد) و نهایتـا پـس از حصـول اطمینان از خشك شدن چسب دو لبه را به هم می چسبانیم. (شكل 4)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

عایق كاری لوله ها :


1- برای عایق كاری لوله های نصب شده، برشی طولی در سرتاسر عایق لوله ای ایجاد می كنیم.(شكل 5)
2- عــایق بــرش داده شــده را بــر روی لولــه قــرار مــی دهــیم و محــل بــرش را توســط چســب مخصــوص عــایق مــی چسبانیم.(شكل 6)
3- به محض خشك شدن چسب، به آرامی لبه ها را می چسبانیم.(شكل 7)

دستور العمل و نحوه نصب و اجراي عايق هاي الاستومريك ISIDEM

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش