انتقال حرارت
انتقال حرارت
فوریه 28, 2019
ساخت و تامین انواع ساپورتهای لوله های فلزی و غیر فلزی
ساخت و تامین انواع ساپورتهای لوله های فلزی و غیر فلزی
مارس 5, 2019

حفاظت و درزگيری پوشش عايق

حفاظت و درزگيری پوشش عايق

حفاظت و درزگيری پوشش عايق

پوشش حفاظتی و پرداخت نهايی


بازدهي و طول عمر عايق مستقيماً به نحوه حفاظت از مواد عايق در برابر رطوبت، صدمات مكانيكي و شيميايي وابسته است. بنابراين نوع پرداخت نهايي عايق بستگي به عوامل فوقالذكر دارد و از طرفي هزينه نهايي و زيبا سازي نيز در تصميم گيري نهايي مؤثر ميباشند.

پوشش حفاظتی عايق ها را ميتوان بر اساس عملكردهای ششگانه زير تقسيم بندی نمود:

  • حفاظت عايق در برابر بخار آب موجود در هوا (رطوبت)
  • حفاظت عايق در برابر صدمات مكانيكي صدماتي كه ممكن است از طرف پرسنل و يا دستگاهها بر عايق وارد آيند
  • حفاظت عايق در برابر شعله و حتي در برابر خوردگي
  • پوشش و پرداخت نهايي عايق به نوعي كه در محيطهاي باز از لحاظ جلوه ظاهري زشت نباشد.
  • پوشش هاي بهداشتي به نوعي كه در سطح عايق قارچ و باكتري رشد ننمايد.


به ساير جزئيات تكميلي در خصوص مشخصات كيفي پوشش حفاظتي و پرداخت نهايي عايقها در بخش سيستمهاي مواد اشاره شده است.

بخار بندها

بخاربندها به موادي اطلاق ميشود كه از انتقال بخار آب جلوگيري نمايند. اين نوع مواد معمولاً در دماي كمتر از دماي محيط كاربرد دارند. معمولاً بخار آب موجود در هوا ميل نفوذ به عايق را دارد و در صورتيكه اين عمل حادث شود موجب افت كيفيت و عملكرد عايق ميگردد. شايان ذكر است كه نفوذ بخار آب به داخل عايق قادر به ايجاد
خوردگي نيز ميباشد.

نصب بخار بندها

بخاربندها در محل عمليات نصب ميشوند و عمدتاً از تركيبات نيمه مايع و آستري ساخته ميشوند. اين نوع مواد با روش پاشش يا ماليدن ماستيك برس بر روي
سطح مورد نظر استفاده ميشوند. در اين خصوص ميبايست دستورالعمل توليد كنندگان را براي رعايت ضخامت مناسب در نظر گرفت.


محدوده هاي دمايي


محدودة دمايي در خصوص عايق حرارتي بين -73درجه سانتيگراد  يا -100درجه فارنهايت (تا 982درجه سانتيگراد ) يا 1800درجه فارنهايت  قرار ميگيرد.

عايق های حرارتی بطور كلی به سه دسته دمايي قابل تقسيم ميباشند.

عايق هاي حرارتي دما پائين

عايق هايي كه در اين گروه قرار ميگيرند خود به سه دسته زير تقسيم ميشوند:

16تا صفر درجه سانتيگراد ) معادل 60تا 32درجه فارنهايت ( – آب سرد – -1تا -39درجه سانتيگراد ) معادل 31تا -39درجه فارنهايت ( – انواع مبردها – -40تا -73درجه سانتيگراد) معادل -40تا -100درجه فارنهايت( – انواع مبردها مهمترين مشكل درباره عايق هاي حرارتي دما پائين نفوذ رطوبت و قيمت آن است. به هر حال اين نوع عايق ها بايد مانع ورود رطوبت به داخل خود شوند و حتي اگر آب به آن نفوذ نمايد بايد قادر به دفع آن باشد. عايق هاي ضد بخار آب بطور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرند اما بايد اذعان نمود كه عايق صد در صد ضد بخار آب وجود ندارد. فشار جريان بخار از سطح گرم بيروني تا حدي است كه حتي با وجود عايقهاي ضد آب، بخار آب از طريق شكاف و درز وارد عايق شده و در اثر برودت يخ ميزند و نهايتاً منجر به وارد آوردن صدمات جدي ميگردد. تراوايي بخار بندها بايد بسيار پائين باشد و هر چقدر كه ميزان سرمايش در سيستم بيشتر باشد نياز است تا از موادي بعنوان بخار بند استفاده شود كه كمترين تراوايي را داشته باشند.

با توجه به اينكه هزينه هاي توليد سرما به مراتب بيشتر از هزينه هاي توليد گرما است بنابراين منطقي است كه حتي تحت ∆Tيكسان، سرمايهگذاري بيشتري براي عايقكاري سيستمهاي سرمايشي بعمل آيد. براي آنكه دماي سطوح گرم بالاتر از نقطه شبنم حفظ گردد، استفاده از عايق هاي بيشتر براي افزايش ضخامت فراتر از ضخامت اقتصادي در بعضي موارد صورت ميپذيرد.

عايق هاي حرارتي دما متوسط

محدودة دمايي براي بكارگيري اين نوع عايقها بين 16تا 315 درجه سانتيگراد 61تا 600درجه فارنهايت  ميباشد. چنين محدودة دمايي معمولاً در اكثر فرآيندهاي صنعتي، آب گرم و سيستمهاي بخار ساختمانهاي تجاري وجود دارد. مهمترين عامل در انتخاب عايق براي دماهاي فوقالذكر عمدتاً ميزان هدايت حرارتي است، ولي عوامل  ديگري چون خواص فيزيكي و شيميايي، دستيابي به اشكال مورد نظر، طول عمر نصب و نهايتاً هزينه از اهميت ويژهاي برخوردارند.

عايق هاي حرارتي دما بالا

محدودة دمايي براي بكارگيري اين نوع عايقها بين 315تا 870درجه سانتيگراد  600تا 1600درجه فارنهايت  است. براي عايق هاي حرارتي نسوز، مواد و كاربردهاي
محدودتري وجود دارد. محدودة كاربرد اين نوع عايق ها در صنايع توليد برق، نيروگاه و پالايشگاه، بويلرهاي صنعتي و تجاري، دودكشها، كورهها، زباله سوزها و چندين فرآيند
صنعتي ديگر ميباشد.
براي توليد عايق هاي حرارتي دماي بالا، بايد تركيبي از چند ماده را مورد استفاده قرار داد و از پيوند دهندههاي ويژه براي انسجام اين مواد بهره گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش