لیست قیمت کرپی

کرپی پیچ و مهره U شکل به شکل حرف U با قلاویز در هر دو انتها می باشد که برای بستن لوله به یک سطح فلزی استفاده میشوند ، کرپی برای حمایت از لوله هایی که مایعات و گازها از طریق انها عبور میکنند مورد استفاده قرار میگیرد .

لیست قیمت کرپی

ردیفشرحنمره 6نمره 8نمره 10نمره 12
1قیمت کرپی 1/26208401400*
2قیمت کرپی 3/46308901410*
3قیمت کرپی "16709501500*
4قیمت کرپی 1/4 171010201602180
5قیمت کرپی 1/2 1770107016502380
6قیمت کرپی "2820117018502430
7قیمت کرپی 1/2 2940127010502680
8قیمت کرپی "310001370115024002980
9قیمت کرپی "41120162028503380
10قیمت کرپی "51320192033503980
11قیمت کرپی "6*222046504580
12قیمت کرپی "8**69505180
13قیمت کرپی "10**7080