اسفند 9, 1397
انتقال حرارت

انتقال حرارت

انتقال حرارت حرارت هميشه از يك جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال مييابد و هرگز خلاف اين امر صورت نميپذيرد. حرارت به سه طريق زير از […]
تماس - بخش فروش