سوپر پایپ

قیمت سوپرپایپکارخانه ي ســوپرپایپ اینترناشنالنخســتین تولیدکننده ي لوله هاي پنج لایه ي تلفیقي در خاورمیانه در خرداد ماه ســال 1376با 18 نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچك به خانوادهي بزرگي تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمي شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمي، عاملین فروش و مجریان، شامل ميشود و در سراسر کشور در پروژه هاي شاخص و مهندسي ساز حضور دارد.

اگرچه ما تولید خود را با لوله هاي تلفیقي پنج لایه شروع کردیم ولي ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق رهگیري از ایده هاي ناب و نگرش هاي جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات، و همکاري با شــرکت هاي برتر جهاني به همراه دانش و تجربهي محلي است.

 

در حال حاضر ما راه حل هاي کامل زیر را عرضه ميکنیم

  • سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
  • سیستم فاضلابي سوپردرین v
  • سیستم لوله کشي سوپرپایپ+2
  • به همراه شیرهاي سوپروالو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار
  • سیستم گرمایش کفي سوپرپایپ


پمپ های ویلو


محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم تر دیدگاه مهندســي، موجب شــده است که سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسي کشور قرارگرفته و براي ما سابقه ي ارزشمندي از همکاري با هزاران پروژه ي بزرگ و کوچك را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت براي به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاري است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیتهاي ما، هم در سیستمها و روشها و هم در محصولاتمان است. گامهاي بلندي که تاکنون برداشته ایم گواه توانایي ما در پیمودن راهي طولاني است.ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتني نیست .